Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Oude Leeuw sigaren (hierna: De Oude Leeuw.nl) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zullen door ons op verzoek kosteloos worden toegezonden. Deze Voorwaarden zijn tevens via internet te raadplegen, zie: http://www.deoudeleeuw.nl

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Oude Leeuw worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Oude Leeuw.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.


Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van deoudeleeuw.nl zijn vrijblijvend en deoudeleeuw.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door deoudeleeuw.nl. De Oude Leeuw is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt deoudeleeuw.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

2.3 Een aantal van de producten (zoals sigaren) wordt aangeboden onder de vermelding van een leeftijdsclassificatie. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u tenminste de gestelde leeftijd heeft.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euros, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie voordat de bestelling wordt verzonden. Dit kan geschieden per bank vooruit of per IDEAL.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van deoudeleeuw.nl.

3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door deoudeleeuw.nl.

Artikel 4. Levering
4.1 Levering door deoudeleeuw.nl vindt plaats met bekwame spoed doch tenminste binnen dertig (30) dagen na bestelling, tenzij door deoudeleeuw.nl anders is aangegeven. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan deoudeleeuw.nl. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
4.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan deoudeleeuw.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door deoudeleeuw.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 deoudeleeuw.nl garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan deoudeleeuw.nl te melden.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft deoudeleeuw.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten van verzending daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan deoudeleeuw.nl te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is. Door deoudeleeuw.nl terzake eventueel reeds ontvangen betaling wordt uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie
8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en deoudeleeuw.nl, dan wel tussen deoudeleeuw.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en deoudeleeuw.nl, is deoudeleeuw.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van deoudeleeuw.nl

.
Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan zijn toekomende rechten, heeft deoudeleeuw.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat deoudeleeuw.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan deoudeleeuw.nl kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 10. Diversen
10.1 Indien u aan deoudeleeuw.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is deoudeleeuw.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan deoudeleeuw.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door deoudeleeuw.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat deoudeleeuw.nl deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met deoudeleeuw.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door deoudeleeuw.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Deoudeleeuw.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De Oude Leeuw
Geestbrugweg 5 - 7
2281 CC Rijswijk (Z_H)
+31 (0)70 390 0378
KvK-nummer 27095657
Btw-nummer NL083328178B01